Reklama


Gazeta Kościańska od 1999 roku zajmuje dominującą pozycję wśród tygodników sprzedawanych na terenie powiatu kościańskiego. Gazeta dociera także do mieszkańców kilku gmin powiatów grodziskiego i wolsztyńskiego. Własny kolportaż sprawia, że można ją kupić także w małych miejscowościach, do których nie docierają inni kolporterzy. 

Reklama w „Gazecie Kościańskiej” jest nie tylko skuteczna, ale i atrakcyjna cenowo. W bezpośrednich rozmowach handlowych istnieją możliwości negocjacji, a w zależności od przyjętego wariantu, mogą państwo uzyskać interesujące upusty.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Stanisław Bajsztok - tel. 693 637 036  - bajsztok@gk.media.pl

Jolanta Napierała - reklama@gk.media.pl

Telefony do redakcji: 65 512 16 15, 65 511 98 44 w. godz. 9.00 – 16.00

 


***

Regulamin usług reklamowych w tygodniku Gazeta Kościańska

 1. Wydawcą tygodnika jest Kościańska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 64-000 Kościan, ul. Dworcowa 2
 2. Zamówienie na reklamę w gazecie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.
 3. Zamówienie musi określać:
  • dokładny rodzaj zamawianej reklamy według modularza
  • czas emisji reklamy
  • dokładne dane Zleceniodawcy
 4. Umowa na reklamę w gazecie zostaje zawarta po złożeniu zamówienia i jego akceptacji przez redakcję. Akceptacja warunków przez strony może być wyrażona podpisami na formularzu zlecenia lub w formie oświadczenia złożonego drogą elektroniczną.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia treści i materiałów niezbędnych do wykonania reklamy lub dostarczenia gotowej reklamy.
 6. Wydawca może odmówić emisji reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę albo odmówić zamieszczenia w reklamie danego elementu, jeżeli reklama lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymagań technicznych zawartych w specyfikacji technicznej lub  jest sprzeczna z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w emisji reklamy wynikające z okoliczności od niego niezależnych.
 8. Odpowiedzialność za treść zawartą w opublikowanej reklamie i jej formę ponosi Zleceniodawca.
 9. Zleceniodawca poprzez złożenie zamówienia zapewnia, że reklamy, które zamierza opublikować w gazecie są zgodne z obowiązującym prawem i normami współżycia społecznego oraz, że ma prawo posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem.
 10. Płatności za wykonanie i emisję reklamy Zleceniodawca reguluje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę, w terminie ustalonym w zamówieniu.
 11. W przypadku braku terminowej płatności za usługę, Wydawca będzie naliczał odsetki ustawowe.
 12. Wydawca może odmówić publikacji reklamy bądź wstrzymać emisję bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, gdy nie otrzyma płatności za wykonaną usługę.
 13. Nie dostarczenie przez Zleceniodawcę w terminie materiałów niezbędnych do wykonania reklamy, bądź gotowej reklamy zgodnej ze specyfikacją techniczną, jest traktowane jako uniemożliwienie publikacji reklamy z winy Zleceniodawcy i nie zwalania go ze zobowiązania do zapłaty za zamówioną powierzchnię reklamową.
 14. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2010.
 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.